1928: Η Καλογρέζα καίγεται…

Ενενήντα χρόνια πριν… Πυρκαγιά απείλησε να κάψει ολόκληρο τον προσφυγικό συνοικισμό της Καλογρέζας. Η είδηση έγινε πρωτοσέλιδη σε εφημερίδες της εποχής. Φιλοξενούμε το ρεπορτάζ της «Ελληνικής» (φύλλο Δευτέρας 1.10.1928) που είχε τον τίτλο: «Το νυκτερινόν πυροτέχνημα ενός ολόκληρου προσφυγικού συνοικισμού»…

…Mετά την ενάτην εσπερινή ώραν του προχτεσινού Σαββάτου οι ολίγοι κάτοικοι της Καλογρέζας, όλοι άνθρωποι βιοπαλαισταί, μετά το δείπνον ήρχισαν σιγά-σιγά να παραδίδωνται κατάκοποι εκ της εργασίας εις τας αγκάλας του Μορφέως … Αίφνης μέσα εις το σκότος της νυκτός (η σελήνη δεν είχε ανατείλει ακόμη) μια σπαρακτική φωνή ηκούσθη, καλούσας εις βοήθεια.
-Φωτιά! Φωτιά! Βοήθεια!

Όλοι τότε οι γείτονες που ήκουσαν τας φωνάς , άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εξ ων πολλοί μόλις αφυπνισθέντες, έσπευσαν εις βοήθειαν ανυπόδητοι και φέροντες τα νυκτικά των. Τι είχε συμβεί; Καθ΄ α αφηγήθη ο πρόσφυξ Ζαφειρόπουλος εις την ανάκρισιν, κατοικών εις το υπ’ αριθ. 324 δωμάτιον, η σύζυγος του Β. Παπαδόπουλου, ολίγον προ της πυρκαϊάς, ησχολείτο εις την καταστροφήν των κορέων εις την υπ’αριθ 323 παράγκαν, εις την οποίαν διέμενε μετά του συζύγου της και του Παρασκευά Κοσμίδου.

Το εσωτερικόν όμως του εκ σανίδων τοιχώματος της παράγκας ήτο κεκαλυμμένον δι’ εφημερίδων αι εις μιαν στιγμή, προσηλωμένη πιθανόν εις την καταστροφή των κορέων, δεν επρόσεξεν ότι η καδήλα, την οποίαν μετεχειρίζετο ως μέσον καταστροφής επλησιάσεν πολύν προς το σανίδωμα και μετέδωσε το πυρ εις τα εφημερίδας. Εντός ολίγων δευτερολέπτων το πυρ μετεδόθη εις ολόκληρον το ένα τοίχωμα της παράγκας του Παπαδόπουλου, πάσα δε προσπάθεια προς κατάσβεσιν αυτού απέβη μάταια.

Τότε πλέον, ότε ο κίνδυνος της καταστροφής ήτο αναπόφευκτος, εκάλεσεν εις βοήθειαν και μετ’ ολίγον όλοι οι κάτοικοι του συνοικισμού παρηκολούθησαν το τραγικό θέαμα της αποτεφρώσεως ενός ολόκληρου τετραγώνου, χωρίς να είνε ικανοί να παράσχουν ουδεμίαν αποτελεσματικήν συνδρομήν εις τους ατυχείς ενοίκους.

Μετ΄ ολίγον κατέφθασεν επί τόπου και ο αστυνομικός σταθμάρχης του συνοικισμού μετά των τριών χωροφυλάκων του σταθμού και προσεπάθησε να εντοπίσεη το πυρ εις το εν μόνον τετράγωνον, ώστε να προλάβει μεγαλυτέραν επέκτασιν αυτού και επί των λοιπών τετραγώνων, οπότε πλέον η αποτέφρωσις ολόκληρου του συνοικισμού θα ήταν ήτο αναπόφευκτος. Προς τούτο ετοποθέτησε τους χωροφύλακας και μερικούς εκ των κατοίκων προς το ανατολικόν μέρος του τετραγώνου και ούτοι ήρχισαν να ρίπτουν επί της πυράς ό,τι προχειρότερον εύρισκον εμπρός των: λίθους, πλίνθους και ύδωρ…

Ευτυχώς ότι το καέν τετράγωνον περιβάλλεται από ανοικτόν χώρον εκ των τριών πλευρών και μόνο από της ανατολικής πλευράς γειτνιάζει με τα λοιπά τετράγωνα οπόθεν θα ήταν δυνατή η μετάδοσις του πυρός. Δέκα λεπτά μετά την έναρξιν της πυρκαγιάς ολόκληρον το τετράγωνον είχε αποτεφρωθή, η δε καταφθάσασαν κατόπιν τηλεφωνήματος εκ Ποδαράδων δύναμις του πυροσβεστικού λόχου ησχολήθη μόνον εις την ολοσχερή κατάσβεσιν του πυρός προς πρόληψιν κανενός νέου δυστυχήματος….

 

Μαζί με τα ξύλινα παραπήγματα εκάησαν και όλα τα έπιπλα και σκεύη των κατοίκων, οι οποίοι μόλις κατώρθωσαν να διασώσουν ελάχιστα είδη ρουχισμού, εφαπλώματα κλπ τα οποία θα τους προφυλάξουν από το νυκτερινόν ψύχος κατά την εις το ύπαιθρον διαμονή των. Ευτυχώς δεν εσημειώθη κανέν ανθρώπινο θύμα… Τα μόνα θύματα ήσαν δύο κατσίκες και οι κότες μερικών των ενοίκων. Τα πτώματά των ανευρέθησαν ημιαπανθρακωμένα χθες εις τα ερείπια.

Αι ζημίαι εκ της πυρκαϊάς ανέρχονται του μεν Δημοσίου εις 300 χιλιάδας δραχμών περίπου, των δε κατοίκων εις αρκετάς χιλιάδας. Τα καέντα δωμάτια ανέρχονται εις 48, οι δε πυροπαθείς ει 158 περίπου.

Οι οικογένειες (σύνολο 158 άτομα) που ξεσπιτώθηκαν ήταν: Κ. Μηνοπούλου άτομα επτά , Ι. Λύγκου πέντε, Δεσπ. Σιδηροπούλου έξι, Μαγδ. Καραμανλή δύο, Ν. Κρικλή έξι, Ν. Καραμανλή δύο, Ε. Αντίνογλου τέσσερα, Σ. Μηνοπούλου έξι, Γ. Κρικλή τρία, Θ. Βελά πέντε, Δ. Μαμίτση τέσσερα, Κ. Σκούφη τρία, Ε. Χαβουτσά δύο, Δωρ. Χατζοπούλου 3, Π. Κοσμίδη επτά, Α. Αντωνόγλου επτά, Γεθ. Χατζηγιάνκου τρία, Ν. Καναρίδου έξι, Χ. Λογαρίδου τέσσερα, Σ. Καναρίδου δυο, Π. Χατζηχρήστου έξι, Α. Μπαλή δύο, Τρ. Καρύδη εννιά, Λ. Καρασλάνη δυο, Ζ. Ζαφειρόπουλος τρία, Β. Μαραγκός τέσσερα, Α. Χαραλαμπίδης δυο, Ι. Καμπουργιάννης οκτώ, Κ. Πούρτης πέντε, Γ. Ραδόγλου έξι, Β. Ματσούκας τρία, Ι. Ελευθεριάδης πέντε, Πελ. Κυριαζή δύο, Αναστασία Πασάλογλου δυο, Δ. Παγωνίδης δύο, Διαμ. Ματσούκας πέντε, Λουκ. Μαμιτζή τέσσερα, Δ. Δαμιανίδης έξι, Α. Λασκαρίδη τέσσερα.

Αφήστε μια απάντηση